Начало » Общност » Автобусна линия Варна – Оброчище – Варна от първи март

Автобусна линия Варна – Оброчище – Варна от първи март

снимка: Будна Варна

Кметството в балчишкото село Оброчище организира среща с жителите на населеното място, на която беше обсъдена транспортната линия Варна – Оброчище.

„Автобус № 53 от Варна до Кранево ще пътува и до селото. От фирмата изпълнител желаят да знаят приблизителния брой пътуващи от Оброчище“, каза кметът на селото Данаил Караджов.

Още миналата година жителите на най-голямото село в община Балчик пожелаха да се раз­к­рие ав­то­бу­с­на ли­ния Об­ро­чи­ще – Вар­на – Об­ро­чи­ще.

В тази връзка от кметството бяха предприети стъпки за ор­га­ни­зи­ра­не на об­ще­с­т­вен тран­с­порт от се­ло­то до мор­с­ка­та сто­ли­ца.

В се­лището жи­ве­ят над 2300 ду­ши, а еже­д­не­в­но пъ­ту­ват око­ло двай­сет де­ца.

Ли­ни­я­та, за ко­я­то е да­де­но уве­ре­ние от кме­та на Об­щи­на Вар­на, че ще се слу­чи, ще бъ­де от по­л­за и за ра­бо­те­щи­те, ко­и­то в мо­мен­та из­по­л­з­ват ли­ч­ни­те си ав­то­мо­би­ли. Надяваме се да бъде задействана от 1 март, каза още Данаил Караджов.

източник: Радио Варна

 
<
Budnavarna