Начало » Общност » 3 467 са свободните места за прием в първи клас

3 467 са свободните места за прием в първи клас

За учебната 2018-2019 година са осигурени места за 3 467 ученици в 149 паралелки в 37 общински училища във Варна, научи BudnaVarna.bg.

От тази година ще има нова система от правила за електронен прием в първи клас. Тя стартира на 25 май от 10:00 часа.

Първото класиране приключва на 31 май в 23:59 часа. Второто класиране започва от 12 юни до 14 юни. Третото класиране стартира на 21 юни от 10:00 часа и ще продължи до 23:59 часа.

Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето, при регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ на община Варна.

Деца, които по някаква причина не фигурират в базата данни, могат да получат входящ номер само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на детето. Приемът се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки: дете с трайни увреждания над 50 % – 30 точки; дете на двама починали родители – 30 точки; други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100 точки; деца, завършили подготвителна група в училището – 100 точки; поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища – от 50 до 41 точки. (Първо желание – 50, т. , второ желание – 49, т. … 10-то желание – 41 точки).

Заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10 училища, подредени по ред на желанието.

Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище. Децата се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки по критериите, като при равен брой точки се класират на случаен принцип. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания.

Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система в профила на заявителя, както и на информационните табла в училищата.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 
<
Budnavarna