Начало » Общност » Удължават срока за подаване на проекти за инвестиционната програма на Община Варна

Удължават срока за подаване на проекти за инвестиционната програма на Община Варна

снимка: Будна Варна

Срокът за прием на фишове за проектни идеи по актуализиране на инвестиционната програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, ще бъде удължен. Това научи BudnaVarna.bg.

Предвид повишения интерес от страна на Сдружения на собствениците и подадените до момента заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за Енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради (МЖС), които да бъдат включени в индикативния списък на операциите на инвестиционната програма, се удължава до 28 юни.

Могат да бъдат подавани проектни идеи по инвестиционна програма; инвестиционни приоритети, по които съществува риск от непостигане на крайните цели до 2023 г.; социална инфраструктура – социални жилища, кризисни центрове, центрове за временно настаняване, приюти и центрове за работа с деца на улицата; енергийна ефективност в административните сгради; енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития.

Фишове могат да подават всички регистрирани или извършващи дейност на територията на община Варна, юредически лица/сдружения на собствениците (напр. Собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.

 
<
Budnavarna