Начало » Общност » Варна се бори с отпадане на ученици от системата на образование

Варна се бори с отпадане на ученици от системата на образование

Във Варна се работи по програма за подобряване знанията на учениците с цел превенция за отпадане от системата на образование.

Това каза Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна.

„Целта на тази политика е повишаване на успеваймостта на учениците в училищата с ниски резултати в края на учебната година на национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити. За база ползвахме учебната 2016/2017 година. Целта на програмата е издигане равнището на владеене на книжовния български език и подобряване качеството на преподаване, за да се намали рискът от отпадане от образователната система поради слаб успех. Обхватът на тази програма през учебната 2017/2018 година включваше 21 училища по различни учебни предмети според установените резултати, като за по-голямата част от учениците, включени в програмата, българският език не беше майчин. Програмата се изпълняваше в тясно взаимодействие с другите две регионални политики, част от Регионалния методически съвет, в който участват изявени и доказани учители, включително и работа с родители“, отбеляза Венцеслава Генова.

Училищата са направили анализ на причините за ниските резултати и всяко учебно заведение е разработило собствена програма за преодоляване на установените причини.

„Подходът, който използвахме в програмата за повишаване на резултатите, беше хуманистичен и действен, междуинституционално сътрудничество, индивидуално подпомагане на всеки ученик с обучителни затруднения или слаб успех, методическа подкрепа и целенасочена квалификация на учителите, които работят с тези ученици, споделяне на отговорностите за преодоляване на ниските образователни резултати. По-високите учебни резултати и по-високата степен на постигане на образователни стандарти ние поставихме в основата на онази важна за нас дейност – да намалим риска от отключване на образователни затруднения в резултат на мултикултурно и социално включване. Ние поставихме като основен принцип равнопоставеността на всички ученици, справедливостта в обучението и равен достъп до образование“, каза още Венцеслава Генова.

Източник: ИА Фокус

 
<
Петя Митева