Начало » Общност » На 1 000 мъже във Варненско се падат 1 052 жени

На 1 000 мъже във Варненско се падат 1 052 жени

Към 31 декември 2018 г. населението на област Варна е 471 252 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 328 хил. души) и Пловдив (668 хил. души), и преди област Бургас (410 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 868 души, или с 0.2%.

Мъжете са 229 614 (48.7%), а жените – 241 638 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 88 992, или 18.9% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.9%, а на мъжете – 15.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея е по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 71 617, или 15.2% от общия брой на населението в област Варна. Спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Варна е 51.7%. За сравнение, през 2005 и 2017 г. този коефициент е бил съответно 40.8 и 50.8%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 49.5%, отколкото в селата – 64.2%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2018 г. достига 42.2 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.8 години, а в селата – 44.5 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Варна към 31.12.2018 г. е 291 329 души, или 61.8% от населението в областта, като мъжете са 151 936 души, а жените – 139 393 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с 1 689 души, или с 0.6% спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 103 937 души, или 22.1%, а под трудоспособна възраст – 75 986 души, или 16.1% от населението на областта.

Източник: varnautre.bg

 
<
Петя Митева