Начало » Общност » Във Варна отчетоха наднормени азотен диоксид и прах във въздуха

Във Варна отчетоха наднормени азотен диоксид и прах във въздуха

През вчерашния мъглив ден автоматичната измервателна станция СОУ „Ангел Кънчев“ е отчела наднормени нива на азотен диоксид и фини прахови частици в атмосферния въздух. Това показват данни на Агенцията по опазване на околната среда и водите.

Замерените средночасови норми на азотен диоксид във въздуха са били 1.14 пъти над допустимото, а средноденонощната норма за фини прахови частици е надвишена 1.41 пъти.

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител – озон.

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причини структурни промени в белия дроб. Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма. Установено е, че при кратковременна експозиция, най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект върху астматици (в течение на 1 час) е 560 mg/m3, която служи като основа за определяне на допустимите граници за замърсяване на въздуха.

Според законовите разпоредби в страната средноденонощната концентрация на фини прахови частици не бива да превишава повече от 35 пъти годишно допустимите норми от 50 µg/m3.

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

В началото на годината от РИОСВ съобщиха, че фините прахови частици са основният замърсител на въздуха във Варна. Тогава от РИОСВ допълниха, че в районите на пътните ремонти във въздуха има съдържание на прах, но се касае за локално замърсяване. Прахът се утаявал близо до участъците.

Традиционно най-много превишения на нормата за концентрация на фини прахови частици се получават през зимния сезон, когато започне употребата на печки на дърва и въглища.

Източник: moreto.net

 
<
Петя Митева