Начало » Общност » Камери ще пазят Паметника на българо-съветската дружба и сградата на Областна администрация

Камери ще пазят Паметника на българо-съветската дружба и сградата на Областна администрация

71 200 лв. без ДДС ще плати държавата за охраната на няколко обекта, сред които Паметникът на българо-съветската дружба във Варна и сградата на Областна администрация.

Това става ясно от обявена обществена поръчка от Областна управа във Варна за „Осъществяване на охранителна дейност на имоти – държавна собственост“.

Средствата ще бъдат вложени в: „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на административна сграда на Областна администрация с адрес ул. Преслав № 26, град Варна“; „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на Паметника на съветската армия“; „Осъществяване на охранителна дейност и видеонаблюдение на обекти в м-т Траката, община Варна“; „Осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти в с. Господиново, община Бяла, област Варна“

В документацията се посочва още, че:

Във всички обекти посочени в настоящата обществена поръчка има монтирани камери за видеонаблюдение, които са собственост на Възложителя.

Необходимата за изпълнение на договора за съответната обособена позиция техника, нейния монтаж и демонтаж са за сметка на изпълнителя.

Сигнално – охранителните известителни системи /СОИС/ се монтират с цел защита  от престъпни посегателства върху имуществото в охраняваните обекти.

Охраната включва поддържане на системите, наблюдение, регистрация, обработка и съхраняване на сигнали, получени в дежурната част на изпълнителя от СОИС, включително чрез алармената система и паник бутоните.

Изпълнителят се задължава да извършва периодично профилактика и да поддържа техническата изправност за своя сметка на монтираните в обектите охранителни системи, като подмяната на повредена / негодна / унищожена СОИС е / са за сметка на изпълнителя.

Подмяната на дефектни части / елементи на СОИС следва да бъде незабавна.

Да осигури необходимия брой охранители – за всяка една обособена позиция, за която е избран за изпълнител, като всеки един от екипа охранители следва да притежава сертификат от завършен курс на обучение и да отговаря на изискванията на Закона за частна охранителна дейност.

Да осигури качественото извършване на охранителната дейност, в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Да не се допуска нарушения на вътрешния и на обществения ред.

При основателно искане от страна на възложителя, следствие на констатирано незадоволително изпълнение на задължения, изпълнителя следва своевременно да смени един или повече охранители, пряко ангажирани с изпълнението на съответния договор с подходящ / и заместващ / и охранител / и.

Да организира и осъществи контрол при извършването на оценка на състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти, така че да предотврати неоторизирано и неконтролирано проникване в тях, както и да не се допусне посегателство над имуществото на Възложителя и/или физически лица, намиращи се в обектите.

В срок от 5 (пет) работни дни от сключване на договора, Изпълнителят да представи на възложителя за съгласуване / одобрение план и схема за охранявания обект и/или помещения, в които да бъдат подробно описани конкретната фактическа обстановка, функционалните задължения на изпълнителите на частната охранителна дейност.

Времето от подаване на сигнала до пристигането в обекта / помещението следва да не надвишава определеният от Възложителя „Срок за реакция“  –  до 15 минути.

Под „Срок за реакция“ следва да се разбира времето, за което мобилен/и охранителен/и екип/и, при получен сигнал за нарушение от охранявано помещение/ обект, ще пристигне до него, за своевременна защита от престъпни посегателства на имуществото, намиращо се в охранявания обект/ помещение.

Изпълнителят е длъжен да извършва огледи на обектите/ помещенията и при констатиране на условия и/или предпоставки за извършване на противоправни посегателства, заедно с Възложителя да предприеме съответните мерки за отстраняването им.

В случай на опит за противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или живота и здравето на физически лице в обекта/ помещението, както и при осъществяване на такова, изпълнителят е длъжен да предприеме всички позволени от законите на Република България мерки за защита на живота и здравето на лицата в обекта и на имуществото на Възложителя, като и незабавно да уведомява органите на МВР и Възложителя.

Изпълнителят е длъжен при възникване на пожар, природни бедствия, аварии или други подобни непредвидени обстоятелства, незабавно да уведоми съответните компетентни органи и Възложителя и да предприеме незабавни мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните последици.

При изпълнение на служебните си задължения, изпълнителите на частна охранителна дейност изпълняват задачи, поставени им от длъжностното лице, ръководещо спасителните дейности и дейностите по отстраняване на опасностите за населението.

При ситуации, насочващи към извод, че е налице кражба, увреждане и/или унищожаване на имущество на Възложителя, Изпълнителят следва да запази местопроизшествието и да окаже съдействие на полицейските органи за извършване на оглед, намиране на свидетели и/или други правомерни действия за запазване интересите на Възложителя.

Охранителният състав има право да използва физическа сила и/или помощни средства само случаите предвидени в Закона за частната охранителна дейност.

Използването на физическа сила и/или помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на правонарушението и личността на правонарушителя.

Използващият физическа сила и/или помощни средства взема всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата, срещу които е насочена.

Използването на физическа сила и/или помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел. Забранява се използването на физическа сила и/или помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.

За всеки случай на задържане, използване на физическа сила и/или помощни средства се изготвя писмен доклад до ръководителя на охранителната дейност и до Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да отразява и съхранява информация за обекта, съдържаща данни за дежурствата, констатираните нарушения или други данни, свързани с изпълнението на задълженията му.

Източник: varna24.bg

 
<
Петя Митева